Vykdomos švietimo programos

Progimnazijoje vykdomos formaliojo švietimo – pradinio ir pirmosios pakopos pagrindinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programos. 

Mokiniai gali rinktis neformaliojo švietimo būrelius:

 • 1-4 klasių: dailės, šokio, sporto, rankdarbių, choro, vokalinio ansamblio,  gamtotyros „Žaliu taku“, intelektualinio ugdymo „Žiniuko akademija“ būrelius, informacinių technologijų klubą, „Robotiką“.
 • 5-8 klasių: dailės, sportinių žaidimų, šokio, vokalinio-instrumentinio ansamblio, lietuvių kalbos „Gimtasis žodis“ būrelius, matematikų, informacinių technologijų, gamtos mokslų, istorikų klubus, „Robotiką“.

 

Į ugdymo turinį integruojamos programos:

 • žmogaus saugos (civilinės saugos, priešgaisrinės saugos ir saugaus eismo),
 • alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos,
 • sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai,
 • antikorupcinio ugdymo,
 • etnokultūros,
 • ugdymo karjerai,
 • informacinių komunikacinių technologijų,
 • socialinius emocinius įgūdžius lavinančios smurto prevencijos programos „Antras žingsnis“, „Obuolio draugai“ (1-4 klasėse),
 • „LIONS QUEST“ gyvenimo įgūdžių ugdymo programos „Laikas kartu“ (1-4 klasėse), „Paauglystės kryžkelės“ (5-8 klasėse).