PROGIMNAZIJA DALYVAUJA PROJEKTUOSE:

 1. „ERASMUS+“ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Tyrinėkime Europą – kartu mes esame kaip vienas“

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje pradėtas vykdyti tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Tyrinėkime Europą – kartu mes esame kaip vienas“ pagal dotacijos sutartį, pasirašytą su Švietimo mainų paramos fondu dėl gautos „ERASMUS+“ programos paramos. Pagrindinis projekto tikslas – padidinti kiekvieno mokinio galimybes pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Tarptautinis bendradarbiavimas sudaro galimybę projekte dalyvaujančioms mokykloms pasikeisti idėjomis ir pedagogine patirtimi. Projekto partneriai – mokyklos iš Vokietijos, Portugalijos, Turkijos, Lenkijos ir Lietuvos (mūsų progimnazija).  Trejus metus pradinių klasių mokiniai ir mokytojai vykdys įvairias veiklas bendradarbiaudami su mokyklomis partnerėmis, turės galimybę jas aplankyti ir mokytis vieni iš kitų. Projekto veiklos padės įveikti mokinių adaptacijos sunkumus, socialinę atskirtį ir pagerins akademinius pasiekimus. Mokiniai turės galimybę pasidalinti savo idėjomis vykdydami įvairias veiklas. Vienas svarbiausių šios tarptautinės partnerystės aspektų – tarpusavio supratimo gerinimas ir pagarba kitoms Europos tautoms. Projekto veiklų organizavimui ir vykdymui progimnazijoje sudaryta darbo grupė: pradinių klasių mokytojos DAINA GIRDZEVIČIENĖ ir ALMA KATLAUSKIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui VIRGINIJA ŠIDLAUSKIENĖ ir direktorė ANTANINA DŽIUGIENĖ. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja RŪTA BINKIENĖ.

Informaciją apie projekte dalyvaujančias mokyklas rasite čia

______________________________
Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.
Pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Europos Komisija neatsako už jokį galimą tekste pateikiamos informacijos naudojimą.

 1. Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas

Birželio 1-26 d. progimnazijoje veikė Kauno miesto savivaldybės finansuojama (1100 Eur) dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Atostogauk turiningai“, kurios tikslas – organizuoti turiningą mokinių vasaros poilsį, sudarant sąlygas jų saviraiškai, kūrybiškumui, sveikai gyvensenai, turiningai edukacinei veiklai, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymui. Stovykla veikė darbo dienomis 10-14 val., stovyklautojai maitinami pusryčiais ir pietumis. Mokiniai dalyvavo įdomiose veiklose: edukacinėse programose muziejuose, tapė ebru technika ant vandens, kūrė mandalas iš spalvoto smėlio, gamino saldainius, linksmai leido laisvalaikį boulinge, batutų parke, laipiojimų centre „Miegantys drambliai“, žiūrėjo filmą kino teatre ir kt. Stovyklos veiklą koordinavo socialinė pedagogė RENATA LAMSARGIENĖ.
Vaikų vasaros poilsio organizavimo projekto įgyvendinimo ataskaita

 1. Respublikinis projektas „Šiuolaikinė mokymo(-si) aplinka“

2016 m. spalio 1 d. – 2017 m. birželio 15 d. progimnazijos mokytojai dalyvavo respublikinio projekto ,,Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ nuotoliniuose mokymuose. Projekto programą sudarė 9 moduliai po 60 akademinių valandų:

 • Įvadas į Office 365 akademiją. Mokymų programos pristatymas
 • Windows 10 akademija mokykloje
 • Inovatyvaus mokymosi strategijos, požymiai, pamokų planavimas
 • Office 365: paštas, kalendorius, adresų knygutė, dokumentų saugyklos OneDrive, Skype verslui, grupių valdymas ir kūrimas, OneNote užrašinė, užduočių ir darbų valdymo įrankis
 • Office 365: konferencijų organizavimas su Skype verslui. Microsoft SWAY įrankis bendravimui ir bendradarbiavimui
 • Office 365: vaizdo pamokų kūrimas. Virtualios mokymo(si) aplinkos
 • Office 365: mokymasis socialiniame tinkle, Yammer ir el. portfelio kūrimas su OneNote
 • Office 365: mokytojų bendradarbiavimo tinklas, profilio kūrimas, inovatyvaus mokytojo programa.

Projekto nuotoliniuose mokymuose dalyvavo ir atliko savarankiško darbo užduotis bei patobulino profesines ir bendrąsias kompetencijas: pradinių klasių mokytoja SAULĖ EIMUTIENĖ, anglų kalbos mokytoja IRINA KLOVIENĖ, matematikos mokytoja LIGITA MINKAUSKIENĖ ir biologijos mokytoja LAURA MAKAREVIČIŪTĖ.

Projekto organizatoriai ir partneriai: Kauno miesto savivaldybė, kompanijos „Telia“, „Microsoft“, „TAMO“, „HP“ ir „BMK“.

 1. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklas „MĄSTYMO MOKYKLA“

2015-2017 m. progimnazijoje įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklas „Mąstymo mokykla“, kurį finansavo UAB „Kauno šilas“ (direktorius Vytautas Adomavičius). Mokymuose dalyvavo visi progimnazijos pedagogai. Mokymus vedė Mąstymo mokyklos nacionalinės konsultantės.

Mąstymo mokyklos metodo taikymo naudos:

 • Pagerėja mokinių mokymo(si) pasiekimai (žinių ir gebėjimų, testų rezultatai).
 • Gerėja mokinių lankomumas.
 • Ugdosi nepriklausomi, reflektuojantys, turintys mokymosi įgūdžius besimokantieji.
 • Ugdomi mąstymo įgūdžiai, kurie atitinka 21 amžiaus moksleivio ir laikmečio poreikius.
 • Gerėja mokymo(si) ir pamokų kokybė.
 • Mokyklos bendruomenėje susiformuoja  mąstymo kultūra.
 • Į ugdymo turinį integruojami mąstymo įgūdžiai.
 • Sukuriama motyvuojanti, skatinanti bendradarbiauti, saugi mokymosi aplinka.
 • Padidėja mokytojų motyvacija.
 1. Projektas ENTELS

Nuo 2016 m. kovo mėnesio pradinių klasių mokytojos DAINA GIRDZEVIČIENĖ, SAULĖ EIMUTIENĖ, ONA KIMBIRAUSKIENĖ bei anglų kalbos mokytoja IRINA KLOVIENĖ dalyvauja tarptautiniuose pedagogų kompetencijos tobulinimo nuotoliniuose mokymuose ,,Mokytojo IKT priemonės taikyti inovatyvius į mokinį orientuotus pedagoginius požiūrius“. Ši programa sukurta KTU Socialinių, humanitarinių mokslų fakulteto Edukacinės kompetencijos centro, parengta vadovaujantis Edukologijos katedros įgyvendinamu ES finansuojamu projektu ,,Mokytojų tęstinis profesinis tobulinimasis: kvalifikuoti mokytojai = sėkmingi mokiniai“ (ENTELS projektas). Šis projektas suteikia mokytojams galimybių kurti inovatyvias mokymosi aplinkas, į ugdymo programas diegti naujus ir kūrybiškus sprendimus, pagrįsti tvarų IKT taikymą ugdymui, kurti el. vertinimo sistemas ir vertinimo priemones atitinkančias išsilavinimo standartus, siekiant padėti mokiniams įgyti 21-ojo amžiaus gebėjimų – bendradarbiauti sprendžiant problemas, IKT raštingumo, kritinio mąstymo ir verslumo. KTU partneriai šiame tarptautiniame projekte – Ispanijos, Airijos, Ukrainos universitetai.

 1. Projektas MASCIL. Matematika ir gamtos mokslai visam gyvenimui

Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio pradinių klasių mokytojos dalyvauja „Mascil“ projekte, kurio tikslas – skatinti plačiau naudoti tyrimais grįstą gamtos mokslų mokymą pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Tyrimais grįstas mokymasis – tai aktyvus mokymo metodas, kai pagrindinis vaidmuo tenka mokiniui. Mokinys kelia klausimus, tiria situacijas, sprendžia užduotis, randa savo sprendimo kelią ir pateikia rezultatus. Tyrimais grįstas mokymasis gali būti taikomas įvairiais būdais, priklausomai nuo konteksto, tikslinės grupės ir mokymosi tikslų. Tačiau visi tyrimais grįsti mokymosi metodai turi bendrų bruožų: siekiama skatinti mokinių smalsumą, įsitraukimą ir gilesnį mokymąsi.

,,Mascil“ projektą finansuoja Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa (FP7/2013-2017) pagal dotacijos sutartį Nr. 320.693. Projektas vienija 18 partnerių, dalyvauja gamtos mokslų, matematikos mokymo, bendrojo ugdymo, elektroninio mokymosi bei žurnalistikos ekspertai iš 13 šalių. Lietuvoje projektą vykdo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas.

 1. Projektas „UŽAUGINKIME RONALDO LIETUVAI“

2016 metais progimnazija pateikė paraiškas Lietuvos futbolo federacijos vykdomam projektui „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“. Paraiškos buvo patvirtintos ir šiandien džiaugiamės naujais futbolo vartais bei futbolo kamuoliais. Projekto tikslas – populiarinti futbolą, siekti, kad jis taptų prioritetu bendruomenėms renkantis aktyvaus laisvalaikio formas, kad futbolas būtų prieinamas visiems. Projekte skiriama parama papildys žaidžiančiųjų skaičių ir užtikrins, kad vaikai augtų sveikesni ir grūdintų savo charakterį, o treneriai turėtų iš ko rinktis ieškant mūsų Lietuvos Ronaldo.

 1. Programa „RENKUOSI MOKYTI!“

2016-2018 metais progimnazija dalyvaus VšĮ “Mokyklų tobulinimo centras” vykdomoje programoje „Renkuosi mokyti!“. Ši programa yra ilgalaikė socialinė iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas – didinti visuomenės pasitikėjimą mokytojo profesija į mokyklas dvejiems metams pritraukiant geriausius universitetų absolventus, pasiruošusius padėti mokytis kiekvienam vaikui. Pagal šią programą progimnazijoje dirba gamtos ir žmogaus, biologijos bei chemijos mokytoja Laura Makarevičiūtė.