PROGIMNAZIJA DALYVAUJA PROJEKTUOSE:

 1. Programos Erasmus+  KA122 projektas „Švietimo prieinamumo, įtraukties didinimo pagrindas – tikslingai besimokanti organizacija“

Progimnazija vykdo projektą „Švietimo prieinamumo, įtraukties didinimo pagrindas – tikslingai besimokanti organizacija“, kuriam gauta parama pagal programą „Erasmus+“. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti įtraukiojo ugdymo kokybę tikslingai tobulinant pedagogų kompetencijas. Septyni progimnazijos pedagogai dalyvaus Italijoje, Islandijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Rumunijoje organizuojamuose mokymuose. Gilinsis į įtraukiojo ugdymo teorinius aspektus, mokysis tam skirtų metodikų, susipažins su kitų šalių pedagogų patirtimi, mokysis kokybiškai organizuoti pamokas, kuriose tenkinami skirtingi mokinių poreikiai, atskleidžiami ir ugdomi jų gebėjimai, kuriamas palankus mikroklimatas. Įgyvendinus projektą, mokytojai dirbs profesionaliau, pagerės specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimai. Tobulinant pamokos organizavimą, įgyvendinant projektus ir renginius, į šias veiklas įsitrauks daugiau progimnazijos bendruomenės narių. Bendros veiklos ugdys bendruomeniškumą, skatins pozityvų ugdymo proceso vertinimą ir iniciatyvas teigiamiems pokyčiams. Pagerės emocinis mikroklimatas, mokinių savijauta progimnazijoje. Projekto paraišką parengė direktorė ANTANINA DŽIUGIENĖ, pavaduotojos ugdymui AUŠRA GRADICKIENĖ, RŪTA BŪTAUTĖ ir anglų klb. mokytoja RŪTA BINKIENĖ. Projekto koordinatorė – pavaduotoja ugdymui AUŠRA GRADICKIENĖ. Projektas įgyvendinamas nuo 2021-09-01 iki 2022-09-01.

 1. Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamame projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001). Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą. Siekiant šio tikslo, progimnazijoje įgyvendinamos prevencinės socialinio ir emocinio ugdymo programos: LIONS QUEST „Laikas kartu“ 1-4 klasėse ir ,,Paauglystės kryžkelės” 5-8 klasėse. Visi progimnazijos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir administracija jau dalyvavo šios programos diegimo mokymuose ir yra pasirengę programos įgyvendinimui. Programa padės mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką, ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams paauglystės metu. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija progimnazijos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.
 1. Projektas „Sveika mokykla“

2022 m. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija pripažino Kauno Petrašiūnų progimnaziją sveikatą stiprinančia mokykla. Šis statusas suteiktas penkeriems metams, per kuriuos progimnazija įgyvendins įvairias psichinę, emocinę ir fizinę sveikatą gerinančias veiklas, ypatingą dėmesį skirs bendruomenės aktyvumui, sveikai gyvensenai ir psichinei savijautai. Projektą visos Lietuvos mastu įgyvendina „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras“. Progimnazijos projektą parengė ir drauge su progimnazijos bendruomene įgyvendina sveikatos stiprinimo priemones organizuojanti grupė, kurios veiklą koordinuoja socialinė pedagogė ADA ČARAITĖ ir fizinio ugdymo mokytojas JUSTAS ALIŠAUSKAS.
 1. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

 • gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
 • gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Šalies mokyklos gavo 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, mini meteo stoteles, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir t.t.

2019 m. kovo mėnesį mokyklas pasiekė ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite interneto svetainėje  NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA  

 

 

 

 
 1. Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ („Informatika pradiniame ugdyme“)

Progimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuotame Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimo ir išbandymo bendrajame ugdyme projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001). Informatinio ugdymo tikslas – padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus. Pradinių klasių mokytojai kurs, išbandys ir įgyvendins integruotą informatikos programos pradiniame ugdyme turinį, dalyvaus įvairiuose pasidalijimo gerąja patirtimi renginiuose, dirbs ir bendraus virtualioje mokymo ir bendradarbiavimo aplinkoje.

 1. Projektas „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“

Progimnazija dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas) lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-04-0001 „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“. Projekto tikslas – didinti švietimo prieinamumą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Mokyklos aprūpinamos specialiosiomis mokymui ir ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, apimančiomis visas specialiųjų poreikių vaikų grupes (I-ajame projekto etape prioritetas teikiamas autizmo spektro, elgesio ir emocijų, kalbos, kompleksinių sutrikimų, judesio ir/ar padėties sutrikimų turintiems vaikams, II-ajame projekto etape – regos, klausos sutrikimų turintiems vaikams ir gabiems vaikams). Aprūpinimas specialiųjų poreikių mokinių galimybes atitinkančiomis mokymo priemonėmis palengvins specialiųjų poreikių mokinių ugdymo proceso diferencijavimą bei sudarys sąlygas jų integracijai į bendrojo ugdymo mokyklas. 2021 m. progimnazija jau gavo interaktyvų ekraną su mobiliuoju stovu ir interaktyvų kilimėlį.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite interneto svetainėje  NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA  
 1. Projektas „105 kW galios saulės energijos foto elektrinės įrengimas Kauno Petrašiūnų progimnazijoje
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, Kauno Petrašiūnų progimnazijos projektui „105 kW galios saulės energijos foto elektrinės įrengimas Kauno Petrašiūnų progimnazijoje“ skirtas finansavimas iš Klimato kaitos programos lėšų, kurias administruoja Aplinkos ministerija.
 1. Programos Erasmus+ „eTwinning“ projektai

Progimnazijos 3b klasė, vadovaujama pradinio ugdymo mokytojos SAULĖS EIMUTIENĖS, nuo 2020 m. dalyvauja Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos Erasmus+ „eTwinning“ projektuose. Vykdydami projektus, mokiniai mokosi dirbti savarankiškai. Integracija vykdoma keliais lygiais – tarp Europos šalių mokyklų, progimnazijoje – tarp dalykų, kadangi įvedami nauji elementai į ugdymo proceso organizavimą integruojant užsienio kalbą, informacines technologijas ir kitus ugdymo turinio dalykus. Susipažįstama su kitų šalių kultūra, ugdoma tolerancija ir partnerystė, skatinama vidinė motyvacija mokytis. „eTwinning Live“ erdvėje nuolat vyksta bendravimo ir bendradarbiavimo procesai, dalijimasis žiniomis, patirtimi bei idėjomis. Daugiau informacijos apie „eTwinning“ projektus rasite interneto svetainėje eTwinning – Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba

 1. Projektas „Sveikatiada“

Progimnazija 2019-2020 m. dalyvauja projekte „Sveikatiada“ – socialinėje iniciatyvoje, kuria siekiama diegti sveikos gyvensenos kultūrą šalies ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokymo įstaigose ir ugdyti vaikų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. Projektą visos Lietuvos mastu įgyvendina „Maisto Bankas“. Pagrindiniai „Sveikatiados“ partneriai yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija bei privataus sektoriaus kompanijos. 2020 m. „Sveikatinimo idėjų“ konkurse progimnazijos projektas pateko tarp penkių geriausiai įvertintų, originaliausias idėjas pasiūliusių projektų, kurio įgyvendinimui skirta finansinė parama. Projektą finansuoja VšĮ „Tikra mityba“. Projektą parengė ir drauge su progimnazijos bendruomene įgyvendina fizinio ugdymo mokytoja GRETA ŠIŪŠIENĖ ir socialinė pedagogė VILIJA RAMONIENĖ.

 1. Projektas „Sveikata visus metus“

Nuo 2018 m. progimnazija dalyvauja projekte „Sveikata visus metus“. Projekto tikslas – padėti mokiniams įgyti sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Projekto dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, vaikų ir jaunimo organizacijos, klubai, būreliai, šeimos. Projekto organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras – kiekvieną mėnesį skelbia vis naują iššūkį – naują sveikatos užduotį. Progimnazijos 1a ir 1b klasių mokinių komanda, mokytojos DAINA GIRDZEVIČIENĖ, SAULĖ EIMUTIENĖ ir socialinė pedagogė VILIJA RAMONIENĖ įgyvendina kūrybinius iššūkius įvairiomis formomis – renginiais, šventėmis, piešinių montažais, užduočių knygelėmis, vaizdo kūriniais ir juos siunčia Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. Įdomiausi, originaliausi, kūrybiškiausi darbai skelbiami www.ssus.lt

 1. Respublikinis projektas „Šiuolaikinė mokymo(-si) aplinka“

2016 m. spalio 1 d. – 2017 m. birželio 15 d. progimnazijos mokytojai dalyvavo respublikinio projekto ,,Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ nuotoliniuose mokymuose. Projekto programą sudarė 9 moduliai po 60 akademinių valandų:

 • Įvadas į Office 365 akademiją. Mokymų programos pristatymas
 • Windows 10 akademija mokykloje
 • Inovatyvaus mokymosi strategijos, požymiai, pamokų planavimas
 • Office 365: paštas, kalendorius, adresų knygutė, dokumentų saugyklos OneDrive, Skype verslui, grupių valdymas ir kūrimas, OneNote užrašinė, užduočių ir darbų valdymo įrankis
 • Office 365: konferencijų organizavimas su Skype verslui. Microsoft SWAY įrankis bendravimui ir bendradarbiavimui
 • Office 365: vaizdo pamokų kūrimas. Virtualios mokymo(si) aplinkos
 • Office 365: mokymasis socialiniame tinkle, Yammer ir el. portfelio kūrimas su OneNote
 • Office 365: mokytojų bendradarbiavimo tinklas, profilio kūrimas, inovatyvaus mokytojo programa.

Projekto nuotoliniuose mokymuose dalyvavo ir atliko savarankiško darbo užduotis bei patobulino profesines ir bendrąsias kompetencijas: pradinių klasių mokytoja SAULĖ EIMUTIENĖ, anglų kalbos mokytoja IRINA KLOVIENĖ, matematikos mokytoja LIGITA MINKAUSKIENĖ.

Projekto organizatoriai ir partneriai: Kauno miesto savivaldybė, kompanijos „Telia“, „Microsoft“, „TAMO“, „HP“ ir „BMK“.

 1. Tarptautinis kalėdinių žaisliukų mainų projektas

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. progimnazijos 2b, 4a ir 4b klasių mokiniai ir jų mokytojos ONA KIMBIRAUSKIENĖ, DAINA GIRDZEVIČIENĖ ir SAULĖ EIMUTIENĖ įsijungė į tęstinį tarptautinį projektą „Kalėdinių žaisliukų mainai“ („Christmas Tree Decoration Exchange“). Tai Europos Komisijos įkurto Europe Direct informacijos centrų tinklo ir pradinių mokyklų bendradarbiavimo rezultatus reprezentuojantis projektas. Šio projekto esmė – tūkstančiai Europos šalių pradinukų rudenį pradeda kurti ir savo rankomis gaminti kalėdinius žaisliukus su savo šalies simbolika ir išsiunčia juos kitoms projekte dalyvaujančioms pradinukų klasėms (mokykloms). Artėjant šv. Kalėdoms į projektą įsitraukusias mokyklas pasieks siuntiniai su žaisliukais, pagamintais jaunųjų italų, ispanų, vokiečių, maltiečių, lenkų, belgų, slovakų ir kitų tautų pradinukų – vyks kalėdinių žaisliukų (ir tuo pačiu – kiekvienos šalies kultūros ir tradicijų) mainai ir pažinimas. Kiekvienoje šiame projekte dalyvaujančioje mokykloje kalėdinė eglutė bus puošiama žaisliukais, atkeliavusiais iš pačių tolimiausių Europos kampelių. Mūsų progimnazija šiemet siuntė ir gaus žaisliukus iš 16 Europos šalių, iš 25 mokyklų. Tai puiki proga ne tik patiems mokiniams prisidėti kuriant kalėdinę nuotaiką progimnazijoje, bet ir susipažinti su kitų šalių kalėdinėmis tradicijomis, suvokti, kiek bendrų vertybių turi skirtingų tautų žmonės bei įvertinti, kaip išsiplečia bendravimo ratas, kai moki  užsienio kalbą.