Progimnazijos vizija: Kauno Petrašiūnų progimnazija – atvira kaitai, inovacijoms aukštos veiklos kokybės mokykla, efektyviai išnaudojanti turimus išteklius ir tenkinanti individualius mokinių poreikius.

 

 

Misija – teikti pradinį ir pagrindinį (1 dalis) išsilavinimą Petrašiūnų seniūnijos mokiniams, padedant kiekvienam pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti individualios pažangos, didelį dėmesį skiriant pilietiniam, socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui.

2017 metų progimnazijos tikslai: 

  1. Stiprinant mokytojų profesionalumą, kuriant ir efektyviai panaudojant šiuolaikines ugdymosi aplinkas bei plėtojant patirtinio mokymo(si) galimybes, ne mažiau 70% mokinių padarys pažangą, atitinkančią jų numatytus siekius.
  2. Pagerinti ugdymo aplinką ir teritorijos infrastruktūrą užbaigiant progimnazijos pastato atnaujinimo investicinį projektą, vykdant patalpų bei teritorijos remontą savivaldybės biudžeto bei kitomis lėšomis.

Progimnazijos veiklos tikslai dera su Kauno miesto savivaldybės švietimo politikos prioritetais:

  • mokinių pasiekimų ugdyme ir pagalbos mokiniui tobulinimas;
  • efektyvaus ugdymo įstaigų personalo darbo organizavimas;
  • neformaliojo ugdymo veiklos kokybės skatinimas;
  • ugdymo aplinkos gerinimas, šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas;
  • įsivertinimu ir duomenimis grįstos vadybos gerinimas.