VIZIJA

Kauno Petrašiūnų progimnazija – inovatyvi, besimokanti, drąsiai kurianti, saugi, pasižyminti įsimenančiomis, prasmingomis mokyklinio gyvenimo patirtimis.

MISIJA

Teikti pradinį ir pagrindinio ugdymo I-os dalies išsilavinimą, padėti kiekvienam mokiniui formalioje ir neformalioje aplinkoje išreikšti savo gebėjimus, orientuotus į aukštus individualius pasiekimus. Stiprinant lietuvių kalbos ir matematikos mokymąsi, užtikrinti sėkmingą tęstinumą aukštesnėje ugdymo pakopoje.

2022-2024 metų progimnazijos tikslai:

  1. Gerinti ugdymo kokybę plėtojant dialogišką ir tyrinėjantį mokymąsi.
  2. Užtikrinti saugią, partneryste grįstą ugdymo(si) aplinką.
  3. Pagerinti įvairių gebėjimų bei poreikių mokinių įtraukties galimybes.

Progimnazijos veiklos tikslai dera su Kauno miesto savivaldybės švietimo veiklos kryptimis 2021-2022 metams:

  • saugumas
  • pažanga
  • mokymąsi stimuliuojanti aplinka ir priemonės