Progimnazijos vizija: Kauno Petrašiūnų progimnazija – atvira kaitai, inovacijoms aukštos veiklos kokybės mokykla, efektyviai išnaudojanti turimus išteklius ir tenkinanti individualius mokinių poreikius.

 

 

Misija – teikti pradinį ir pagrindinį (1 dalis) išsilavinimą Petrašiūnų seniūnijos mokiniams, padedant kiekvienam pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti individualios pažangos, didelį dėmesį skiriant pilietiniam, socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui.

2018 metų progimnazijos tikslai:

  1. Tobulinant mokytojų mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją, plėtojant galimybes kiekvienam mokiniui siekti individualios pažangos, kuriant saugią mokymuisi aplinką, 30% mokinių pasieks aukštesnės mokymosi pažangos 1-3 mokomuosiuose dalykuose.
  2. Pagerinti ir pritaikyti progimnazijos aplinkas skirtingiems ugdymo(si) poreikiams vykdant patalpų bei teritorijos remontą savivaldybės biudžeto bei kitomis lėšomis.

Progimnazijos veiklos tikslai dera su Kauno miesto savivaldybės švietimo politikos prioritetais:

  • saugus vaikas;
  • geras ugdymas;
  • veiksmingas administravimas;
  • efektyvus personalas;
  • ugdymo(si) aplinka – dinamiška, funkcionali, atvira.