KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETOS DUOMENŲ APIBENDRINIMAS

Kasmetinės bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos paskirtis – sudaryti galimybes Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms apibendrinti veiklos kokybės įsivertinimo metu surinktus ir sukauptus duomenis bei viešinti mokyklos pažangos ataskaitas.

2020–2021 m. m. (2021 m.)

 Kas progimnazijoje pagerėjo tobulinant pasirinktą veiklą:

2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numeris:
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje

2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos raktinis žodis:

Tikslingumas

Kokį poveikį mokyklos pažangai, turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Skaitmenine aplinka Google for Education naudojasi visi mokytojai, mokiniai. 80% mokytojų naudojasi laisvai prieinamu atviru skaitmeniniu ugdymo turiniu, pasiekiamu švietimo portaluose. 58% mokytojų elektronines pratybas naudoja labai dažnai ir dažnai. 74% mokytojų mokinių vertinimui/įsivertinimui skaitmenines priemones naudoja visada arba dažnai. 32% mokytojų patys kuria skaitmeninį turinį, dalinasi patirtimi ir mokymo(si) objektais.

Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kaip keitėsi mokinių pasiekimų lygmenys?

1-4 kl. mokinių, pasiekusių matematikos, lietuvių klb. pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis išliko aukšta ir siekia 87%. 5-8 kl. mokinių, pasiekusių matematikos, lietuvių klb., gamtos mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis išliko pakankamai aukšta ir siekia 77%.

Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo mokinių pažangai?

89% 1-4 kl. mokinių padarė asmeninę pažangą. Padidėjo mokinių, pasiekusių matematikos, lietuvių kalbos, gamtos mokslų, socialinių mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį lygius dalis: 8 kl. mokinių padidėjo 6% ir siekia 81%; 6 kl. mokinių padidėjo 2% ir siekia 82%.

Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokios papildomos sąlygos sudarytos mokinių asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą?

5-8 klasių mokinių, saugiai ir gerai besijaučiančių progimnazijoje dalis padidėjo 25% ir siekia 94%. Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių 1-4 klasėse ugdomo vaiko savijautą dalis – 93%. 4% sumažėjo patyčias patiriančių mokinių skaičius. Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis, dalis padidėjo nuo 86% iki 87%. Miesto, šalies ir tarptautinėse olimpiadose konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius padidėjo 2%. Organizuotos 3 skatinimo priemonės apdovanojant puikiai besimokančius, aktyvius skaitytojus, už aktyvią socialinę – pilietinę veiklą ir kitose srityse nusipelniusius mokinius, juos ruošusius mokytojus.

2019–2020 m. m. (2020 m.)

Kas progimnazijoje pagerėjo tobulinant pasirinktą veiklą:

2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numeris:
4.3.1. Kompetencija

2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos raktinis žodis:
Pozityvus profesionalumas

Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Mokinių savijautos rodiklis pagerėjo 4%. Patyčių rodiklis sumažėjo 4%. 90% mokinių kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi. 92% mokinių pamokose nebijo suklysti. 83% 1-4 kl. mokinių mokosi aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu. 69% 5-8 kl. mokinių mokosi aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu, jų pasiekimai pagerėjo 4%. 20-yje miesto, šalies konkursų, olimpiadų užimtos prizinės vietos.

Kokį poveikį progimnazijos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Socialinio emocinio ugdymo programas LIONS QUEST „Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“, „Dramblys“ įgyvendina 92% mokytojų. Organizuoti 7 prevenciniai renginiai, projektai. 100% pedagogų patobulino kvalifikaciją socialinių emocinių kompetencijų ugdymo srityje. 87% pamokų mokytojai kuria ugdomąją aplinką ir mikroklimatą, palankų mokymuisi, skatinantį mokinius bendrauti ir bendradarbiauti. 100% mokytojų rūpi mokyklos gyvenimas, požiūris į bendruomenės narius pozityvus.

2018–2019 m. m. (2019 m.)

Kas progimnazijoje pagerėjo tobulinant pasirinktą veiklą:

2019 m. (2018–2019 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numeris:

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje

2019 m. (2018–2019 m. m.) tobulintos veiklos raktinis žodis:

Tikslingumas

Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

60% stebėtų pamokų mokytojai naudodami projektų išteklius ir kitas virtualias mokymosi aplinkas, kryptingai ugdo skaitmeninę kompetenciją ir informatinį mąstymą, lanksčiai taiko mokymosi strategijas, skatinančias mokinius savarankiškai mokytis. Įgyvendinti 4 ugdymo organizavimo kaitos projektai. „Informatika pradiniame ugdyme“, ,,Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“, „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Kokį poveikį progimnazijos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

5% pagerėjo 5-8 klasių mokinių gamtamokslinių dalykų pasiekimai. 7% pagerėjo 6 klasių mokinių mokėjimo mokytis rodiklis, 4 kl. mokinių šis rodiklis pagerėjo 31% (NMPP anketa).
NMPP rezultatai: visų klasių mokinių pasiekimai, lyginant su didmiesčių mokyklomis, yra aukštesni: 2 klasių 1%; 4 klasių 8%, 6 klasių 15%, 8 klasių 1,4%.

2017–2018 m. m. (2018 m.)

Kas progimnazijoje pagerėjo tobulinant pasirinktą veiklą:

2018 m. (2017–2018 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numeris:

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius

2018 m. (2017–2018 m. m.) tobulintos veiklos raktinis žodis:

Poreikių pažinimas

Kas progimnazijoje pagerėjo, kai Jūs patobulinote šią veiklą?

70% 5-8 kl. mokinių efektyviai naudojasi mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo aplankais. 36% neformaliojo švietimo valandų skirta mokomųjų dalykų mokinių pasiekimų gerinimui. 60% mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo programose, kurios dera su formaliojo švietimo veiklomis, siekiant padėti mokiniui siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymosi rezultatų pasirinktose srityse.

Kokį poveikį mokinio brandai, pažangai ir pasiekimams turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

NMPP rezultatai pagerėjo 6 klasėse 5,5% ir 8 klasėse 7,2%. Lyginant 2017 m. ir 2018 m. 8 klasės mokinių baigimo rezultatai  pagerėjo: lietuvių klb. ir matematikos 19%,  fizikos 54%, biologijos 36%, istorijos 45%, anglų klb. 37%. 8 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis 71%.

2016–2017 m. m. (2017 m.)

Kokį poveikį mokinio brandai, jo pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

80% 5-8 klasių mokinių teigia, kad mokytojai jiems padeda pažinti jų gabumus ir pomėgius; 60% – per pamokas turi galimybes pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis; 77% – kad su mokiniais aptariamos mokymosi sėkmės ir 67% mokinių kartu su mokytoju planuoja mokymosi tikslus ir galimybes jiems pasiekti. 80 % mokinių padarė pažangą, atitinkančią jų numatytus siekius 2-4 mokomuosiuose dalykuose.

Kaip pagerėjo ugdymo(-si) procesas?

60% mokytojų skirdami užduotis bei parinkdami mokymosi metodus atsižvelgia į mokinių ugdymosi poreikius. Išplėtota neformaliojo ugdymo pasiūla papildanti formaliojo ugdymo programas (gamtos pažinimo, IT, matematikos ir lietuvių kalbos), kurias lanko 15% mokinių. Organizuoti 43 renginiai orientuoti į skirtingus mokinių poreikius. 12% pamokų organizuotos netradicinėse aplinkose (muziejuose, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, teatruose, gamtoje, istoriniuose ir gamtiniuose objektuose, KTU, progimnazijos bibliotekoje, kieme, Pažaislio šile).

Ką naujo mokytojai pritaikė savo darbe po kvalifikacijos tobulinimo (seminarų, kursų ar kt. mokymosi formų)?

20% mokytojų įgyvendina projektą „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“. Sukurtas gerųjų patirčių, idėjų aplankas „Inovatyvių metodų taikymas panaudojant virtualią aplinką“. 30% stebimų pamokų mokytojai naudojasi virtualia aplinka (Skype pamokos, „Office 365“ debesų kompiuterijos paslaugos, mokyklos sukurtas mokymo metodų, priemonių gerųjų patirčių, idėjų aplankas). 45% mokytojų veda atviras pamokas, dalinasi patirtimi. 60% stebėtų pamokų daug dėmesio skiriama mokymui(si) mokytis – rasti, atsirinkti, įprasminti žinojimą. 70% pamokų vyrauja atviras ir patirtinis mokymasis.

Kaip patobulėjo mokinių mokymasis panaudojus išteklius (finansinius, materialinius, intelektualinius)?

30% apklausoje dalyvavusių mokinių mano, kad tikslingas naudojimasis virtualia aplinka palengvina išmokimą. 56% mokinių naudojasi virtualia mokymosi aplinka. 80 % mokinių padarė pažangą, atitinkančią jų numatytus siekius 2-4 mokomuosiuose dalykuose. 2017 m. NMPP rezultatai pagerėjo 18,7 % 4 klasių ir 4% 6-ų klasių mokinių lyginant su 2016 m standartizuotų testų rezultatais.