PROGIMNAZIJOJE DIRBANTYS SPECIALISTAI, JŲ TEIKIAMA PAGALBA:

  • logopedas visapusiškai ištiria kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato sutrikimų priežastis  ir pobūdį. Teikia individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimams šalinti, taisyklingo rašymo, skaitymo, gramatinės sandaros formavimo įgūdžiams lavinti;
  • psichologas nustato mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas, numato tiesioginio poveikio būdus, dirba su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas;
  • specialusis pedagogas atlieka  pradinį  pedagoginį  mokinių  stebėjimą, vertinimą, nustato žinių,  įgūdžių,  gebėjimų  lygį;  teikia individualią, pogrupinę, grupinę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinant ugdymo turinį; lavina specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;  teikia pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
  • socialinis pedagogas vykdo socialinę pedagoginę pagalbą mokyklos mokiniams, jų tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių mokinio reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • sveikatos priežiūros specialistas padeda kurti sveiką aplinką mokykloje, stiprinti mokinių sveikatą, šalinti rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;

KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 2017-2018 M. M.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO VEIKLOS PLANAS 2017-2018 M.M.

  • mokytojo padėjėjas padeda ribotų galimybių mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje;
  • vaiko gerovės komisija sprendžia su specialiųjų poreikių ugdymu susijusius klausimus.

Konsultacijas mokiniams, tėvams ir mokytojams teikia Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, Psichologinės paramos ir konsultavimo centras ir kt.

Specialistas

Vardas, pavardė

Darbo laikas

Logopedė

Saturna Sporišienė

pirmadieniais, antradieniais, penktadieniais

1200 – 1500

Logopedė

Vaida Šaduikytė

pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais

1210 – 1510

Specialioji pedagogė

Indrė Rimkė

ketvirtadieniais,

penktadieniais

800 – 1300

Psichologė

Inga Markevičienė

antradieniais

1300 – 1700

ketvirtadieniais,

penktadieniais

730 – 1630

(pietų pertrauka 1130 – 1200)

Socialinė pedagogė

Vilija Ramonienė

darbo dienomis

748 – 1530

(pietų pertrauka 1100 – 1130)

Sveikatos priežiūros specialistė

Vanda Jadvinskaja

antradieniais, ketvirtadieniais 

800 – 1530

(pietų pertrauka 1200 – 1230)

antrą ir ketvirtą mėnesio penktadienį

800 – 1430

(pietų pertrauka 1200 – 1230)

Mokytojo padėjėja

Gitana Kriaučiūnienė

darbo dienomis

800 – 1200