INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ

Kviečiame mokytis Kauno Petrašiūnų progimnazijoje pagal  pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodytais kriterijais pirmumo teisę patekti į progimnaziją turi:

  • tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
  • vaikai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai progimnazijos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į PROGIMNAZIJĄ PRIIMAMI ASMENYS:

  1. Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje).
  2. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
  3. Pažyma apie vaiko sveikatą.
  4. Pažyma apie mokymosi pasiekimus (iš buvusios ugdymo įstaigos).
  5. Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje (M. Gimbutienės g. 9).

Šiuo metu progimnazijoje yra laisvų vietų 3-4 ir 5-8 klasėse.

Informaciją apie progimnazijos veiklą galima rasti: www.petrasiunai.kaunas.lm.lt 

tel.: (8 37) 45 64 79;   (8 37) 45 53 02;   (8 37) 45 57 48.

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Klasių komplektų skaičiaus nustatymo 2018-2019 m. m. ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo dokumentai

Klasių komplektų skaičiaus 2018-2019 m. m. nustatymo dokumentai

Petrašiūnų progimnazijos aptarnavimo teritorija (priešmokyklinio ugdymo)

Petrašiūnų progimnazijos aptarnavimo teritorija (pradinio ugdymo)

Petrašiūnų progimnazijos aptarnavimo teritorija (pagrindinio ugdymo)

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 45 64 79:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė, v.sidlauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė, v.stipiniene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos nariai:

progimnazijos tarybos atstovė Elena Sadauskaitė Davidavičienė, sadelena@gmail.com

mokytojų tarybos atstovė Violeta Buksienė, v.buksiene@gmail.com

socialinė pedagogė Vilija Ramonienė, vilram2004@yahoo.com

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta – progimnazijos raštinė.

Mokiniu priėmimo komisijos darbo laikas: 8:00 – 11:00 val.