Kviečiame mokytis Kauno Petrašiūnų progimnazijoje pagal  priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

2022–2023 m. m. komplektuojamų grupių, klasių skaičius ir planuojamas priimti mokinių skaičius:

 • viena priešmokyklinio ugdymo grupė – 15 vaikų;
 • dvi pirmos klasės – 48 mokiniai;
 • dvi penktos klasės – 50 mokinių.

PRAŠYMAI PRIIMTI MOKYTIS PRIIMAMI  NUO 2022 M. KOVO 15 D.

per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą imokykla.kaunas.lt

Prašymą taip pat galima pateikti tiesiogiai progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 7.45 iki 16.15 val.

Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas galima pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2022 metų gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik progimnazijoje.

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į progimnaziją priimami vaikai:

 • kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
 • jei prašymų pradėti mokytis iš progimnazijai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei progimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), arčiausiai progimnazijos gyvenantiems asmenims;
 • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra gretima progimnazijos aptarnavimo teritorijai. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms);
 • jei priimti visi mokiniai iš gretimos progimnazijai priskirtos aptarnavimo teritorijos į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybėje;
 • jei priimti visi mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybėje, į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gretimose savivaldybėse.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į PROGIMNAZIJĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
 2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (turi būti pateiktas elektroninėje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje).
 3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams).
 4. Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas su pasiekimų aprašu (būsimiems penktokams).
 5. Pažyma apie mokymosi pasiekimus iš buvusios ugdymo įstaigos (priimant į 2-4 ir 6-8 klases).
 6. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: +370 683 56 488

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė, ausra.gradickiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautė, ruta.butaute@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos nariai:

progimnazijos tarybos atstovė Elena Sadauskaitė Davidavičienė, sadelena@gmail.com

mokytojų tarybos atstovė Violeta Buksienė, violeta.buksiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

socialinė pedagogė Ada Čaraitė,  ada.caraite@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta – progimnazijos raštinė. 

Mokiniu priėmimo komisijos darbo laikas: 8.00 – 11.00 val.

Informaciją apie progimnazijos veiklą galima rasti: www.petrasiunai.kaunas.lm.lt , tel.: +370 683 56 488;  +370 610 47 303

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo 2021-2022 m. m. ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo dokumentai

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Petrašiūnų progimnazijos aptarnavimo teritorija (priešmokyklinis ugdymas)

Petrašiūnų progimnazijos aptarnavimo teritorija (pradinis ugdymas)

Petrašiūnų progimnazijos aptarnavimo teritorija (pagrindinis ugdymas)

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas