INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ

Kviečiame mokytis Kauno Petrašiūnų progimnazijoje pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

2018-2019 m. m. progimnazijoje komplektuojama:

  • viena priešmokyklinio ugdymo grupė – 15 vaikų;
  • trys pirmos klasės po 22 mokinius;
  • dvi penktos klasės po 25 mokinius.

Priimant į mokyklas 2018–2019 mokslo metams, prašymo pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui. Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodytais kriterijais pirmumo teisę patekti į progimnaziją turės:

  • tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
  • vaikai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Pateikti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m. galima elektroniniu būdu savivaldybės interneto svetainėje: http://imokykla.kaunas.lt 

nuo 2018 m. kovo 7 d. 12:00 val.

Pateikti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje.

Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių pateikti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima užpildyti progimnazijos raštinėje (darbo dienomis nuo 745 iki 1615 val.).

Asmenys, gyvenantys kitose savivaldybėse, prašymus galės užpildyti tik progimnazijoje.

Jei prašymų pradėti mokytis iš progimnazijai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei progimnazija gali priimti, bus atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai progimnazijos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURĖS PATEIKTI Į PROGIMNAZIJĄ PRIIMAMI ASMENYS:

  1. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
  2. Pažymą apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d.).
  3. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pageidaujantiems pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą).
  4. Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai bus priimami progimnazijos raštinėje (M. Gimbutienės g. 9).

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į progimnazijoje esančias laisvas vietas.

Šiuo metu progimnazijoje yra laisvų vietų 1-4, 5, 6 ir 8 klasėse.

Informaciją apie progimnazijos veiklą galima rasti: www.petrasiunai.kaunas.lm.lt 

tel.: (8 37) 45 64 79;   (8 37) 45 53 02;   (8 37) 45 57 48.

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Klasių komplektų skaičiaus nustatymo 2018-2019 m. m. ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo dokumentai

Klasių komplektų skaičiaus 2018-2019 m. m. nustatymo dokumentai

Petrašiūnų progimnazijos aptarnavimo teritorija (priešmokyklinio ugdymo)

Petrašiūnų progimnazijos aptarnavimo teritorija (pradinio ugdymo)

Petrašiūnų progimnazijos aptarnavimo teritorija (pagrindinio ugdymo)

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 45 64 79:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė, v.sidlauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė, v.stipiniene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos nariai:

progimnazijos tarybos atstovė Elena Sadauskaitė Davidavičienė, sadelena@gmail.com

mokytojų tarybos atstovė Violeta Buksienė, v.buksiene@gmail.com

socialinė pedagogė Vilija Ramonienė, vilram2004@yahoo.com

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta – progimnazijos raštinė.

Mokiniu priėmimo komisijos darbo laikas: 8:00 – 11:00 val.