INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ

Kviečiame mokytis Kauno Petrašiūnų progimnazijoje pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

 

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į PROGIMNAZIJĄ PRIIMAMI ASMENYS:

  1. Prašymą. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Kartu su prašymu rekomenduojama pateikti pažymą apie pageidaujančio mokytis asmens nuolatinę gyvenamąją vietą arba duoti sutikimą (nurodoma prašyme), kad mokyklos administracija informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka gautų iš institucijų.
  2. Gimimo liudijimo kopiją.                    
  3. Pažymą apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d.).
  4. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pageidaujantiems pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą).
  5. Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai  priimami nuo 2017 m. vasario 20 d. 13:00 val. progimnazijos raštinėje (M. Gimbutienės g. 9). Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į progimnazijoje esančias laisvas vietas.

Šiuo metu progimnazijoje yra laisvų vietų 1-4, 5, 6 ir 8 klasėse.

Sąlygos, kai priimami mokiniai į laisvas vietas, jei neįmanoma patenkinti visų prašymų:

– jei bus gauta prašymų pradėti mokytis iš progimnazijai priskirtos teritorijos daugiau, nei progimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;

– į laisvas vietas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą gali būti priimti asmenys, negyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą;

– į laisvas vietas pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5 klasė) gali būti priimti asmenys, negyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą ir atsižvelgiama į mokymosi pasiekimus (pradinio ugdymo pasiekimų metinius įvertinimus, Nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

Informaciją apie progimnazijos veiklą galima rasti: www.petrasiunai.kaunas.lm.lt  

tel.: (8 37) 45 64 79;   (8 37) 45 53 02;   (8 37) 45 57 48. 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2017-2018 m. m. ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymas

Klasių komplektų skaičius 2017-2018 m. m. progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Petrašiūnų progimnazijos aptarnavimo teritorija

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 45 64 79:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė, v.sidlauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė, v.stipiniene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos nariai:

progimnazijos tarybos atstovė Elena Sadauskaitė Davidavičienė, sadelena@gmail.com

mokytojų tarybos atstovė Violeta Buksienė, v.buksiene@gmail.com

socialinė pedagogė Renata Lamsargienė. renata.lamsargiene@gmail.com

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta – progimnazijos raštinė.

Mokinių priėmimo komisijos darbo laikas: 8:00 – 11:00 val.