INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ

Kviečiame mokytis Kauno Petrašiūnų progimnazijoje pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

Priimant į mokyklas 2018–2019 mokslo metams, prašymo pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui. Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodytais kriterijais pirmumo teisę patekti į progimnaziją turės:

  • tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
  • vaikai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Jei prašymų pradėti mokytis iš progimnazijai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei progimnazija gali priimti, bus atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai progimnazijos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų pateikimo datą savivaldybės taryba nustatys vasario 27 dienos posėdyje.

Planuojama prašymų pateikimo pradžia – kovo 7 d. 1200 val.

Planuojama, kad pateikti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m.  bus galima elektroniniu būdu.

Pateikti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės pateikti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių pateikti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima pateikti  pasirinktoje mokykloje.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į PROGIMNAZIJĄ PRIIMAMI ASMENYS:

  1. Prašymą. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Kartu su prašymu duoti sutikimą (nurodoma prašyme), kad duomenys apie priimamą mokytis asmenį būtų gauti iš kitų institucijų;
  2. Gimimo liudijimo kopiją.                    
  3. Pažymą apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d.).
  4. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pageidaujantiems pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą).
  5. Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai  bus priimami progimnazijos raštinėje (M. Gimbutienės g. 9). Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į progimnazijoje esančias laisvas vietas.

Šiuo metu progimnazijoje yra laisvų vietų 1-4, 5, 6 ir 8 klasėse.

Informaciją apie progimnazijos veiklą galima rasti: www.petrasiunai.kaunas.lm.lt  

tel.: (8 37) 45 64 79;   (8 37) 45 53 02;   (8 37) 45 57 48. 

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Petrašiūnų progimnazijos aptarnavimo teritorija

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 45 64 79:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė, v.sidlauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė, v.stipiniene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos nariai:

progimnazijos tarybos atstovė Elena Sadauskaitė Davidavičienė, sadelena@gmail.com

mokytojų tarybos atstovė Violeta Buksienė, v.buksiene@gmail.com

socialinė pedagogė Vilija Romonienė. vilram2004@yahoo.com

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta – progimnazijos raštinė.

Mokinių priėmimo komisijos darbo laikas: 8:00 – 11:00 val.