Kauno Petrašiūnų progimnazija – biudžetinė įstaiga, steigėja – Kauno miesto savivaldybė.
Mokyklos tipas – progimnazija, mokymo kalba – lietuvių kalba.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas (bei paramos gavėjo kodas) 191824947

Adresas:
M. Gimbutienės g. 9, LT-52348 Kaunas;
tel.: (8 37) 45 57 48, (8 37) 45 64 79.

El. pašto adresas:
progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 


Progimnazija vykdo pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Siekiama, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą, didelį dėmesį skiriant pilietiniam, socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui. Ypatingas dėmesys skiriamas gabių mokinių atpažinimui ir jų individualių gebėjimų lavinimui. Ne tik vyresnėse, bet ir pradinėse klasėse meninio ugdymo mokomuosius dalykus (dailę ir technologijas, muziką, šokį) dėsto bei neformaliojo švietimo užsiėmimus veda tų dalykų specialistai. Šiuo metu progimnazijoje sukomplektuota 17 klasių, mokosi 405 mokiniai. Dirba 58 darbuotojai, iš jų 41 pedagogas. Progimnazijai vadovauja direktorė Antanina Džiugienė.