Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su pakeitimais) 13.4 ir 13.3 papunkčiais:

1-4 klasių mokinių ugdymas nuo 2021 m. kovo 22 d. vykdomas mišriu būdu, kai  derinami kasdienis ir nuotolinis mokymosi būdai;

5-8 klasių mokinių ugdymas iki 2021 m. birželio 23 d. vykdomas nuotoliniu būdu.

1-4 klasių mokinių ugdymo organizavimas nuo 2021 m. balandžio 26 d.

1-4 kl. ugdymas vykdomas mišriu būdu, nuo 2021 m. balandžio 26 d. periodiškai atliekant mokinių ir kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų savanorišką profilaktinį  tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti: mokiniams ir darbuotojams atliekamas nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje grupuojant po ne daugiau kaip 6.

Sutinkantys dalyvauti tyrime mokinių atstovai pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojai turi pasirašyti sutikimus. Nesant mokinių atstovų pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojų pasirašytų sutikimų, kontaktinis mokinių ugdymas negalimas, nes galiojantys teisės aktai numato, kad nesutinkantiems dalyvauti profilaktiniame tyrime ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Nesant mokinių atstovų pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojų pasirašytų sutikimų, kontaktinis mokinių ugdymas negalimas, nes galiojantys teisės aktai numato, kad nesutinkantiems dalyvauti profilaktiniame tyrime ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Informacija teikiama nuotoliniu būdu: el. paštu progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt ir progimnazijos interneto svetainėje petrasiunai.kaunas.lm.lt nurodytais kontaktais. Nuotolinis mokymas organizuojamas virtualiose mokymo(si) aplinkose: Google for Education, „EDUKA klasė“, EMA ir kitose laisvai prieinamose skaitmeninėse priemonėse.

Elektroniniame dienyne TAMO informacija bus teikiama įprasta tvarka. Prašome mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) kuo dažniau prisijungti ir tikrinti Jums skirtą informaciją. Pamokos, organizuojamos nerealiuoju (asinchroniniu) būdu, kai mokiniai gauna užduotis „EDUKA klasė“ ar kitoje skaitmeninėje platformoje, o savaitės veiklos planas pateikiamas TAMO dienyne, vyks pagal pamokų tvarkaraštį, mokytojai mokinius konsultuos telefonu arba žinutėmis TAMO dienyne savo darbo laiku. Pamokos, organizuojamos tiesioginiu (sinchroniniu) būdu, kai mokytojai tam tikru laiku pakvies mokinius prisijungti prie tiesioginės pamokos transliacijos Google for Education, Zoom, Messenger ar Skype aplinkoje, vyks pagal tvarkaraštį, kurį Jums pateiksime. 

Progimnazijos administracija 

1-4 klasėse dirbančius mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, 1-4 kl. mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotolinio būdu klausimais konsultuoja pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė. Kontaktinė informacija: el. paštas ausra.gradickiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt, tel. +370 683 56488

5-8 klasėse dirbančius mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, 5-8 kl. mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotolinio būdu klausimais konsultuoja pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautė. Kontaktinė informacija: el. paštas ruta.butaute@petrasiunai.kaunas.lm.lt, tel. +370 647 05123

Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja skaitmeninių technologijų administratorius, informacinių technologijų mokytojas Ričardas Gasiulis. Kontaktinė informacija: el. paštas ricardas.gasiulis@petrasiunai.kaunas.lm.lt, tel. +370 603 33743

Tiesioginių vaizdo pamokų tvarkaraštis 5-8 kl. birželio 14 – birželio 18 d.    

Neformaliojo švietimo vaizdo pamokų tvarkaraštis 1-8 kl.     

Konsultacijų tvarkaraštis 1-4 kl.

Konsultacijų tvarkaraštis 5-8 kl.

Nemokamo maitinimo organizavimas

Pagalbos mokiniui organizavimas

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje  Informacija apie nuotolinį mokymą

Informacija dėl COVID-19 prevencijos